(1) Andy Wu vs. Masayuki Mitomi (EPW)
◆Winner: Wu (6:53) with the Fei-hung.
(2) Seiki Yoshioka vs. Jun Tonsho
◆Winner: Yoshioka (8:43) following the SK.
(3) Kaz Hayashi & Masayuki Kono vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio & Ganseki Tanaka
◆Winner: Kono (12:31) following a Running Knee Attack on Ganseki.
(4) Takanori Ito vs. Seigo Tachibana
◆Winner: Ito (6:20) with a German Suplex Hold.
(5) Alejandro & El Hijo del Pantera vs. NOSAWA Rongai & MAZADA
◆Winner: MAZADA (16:09) following the Masada-Otoshi on Alejandro.
(6) Manabu Soya, Shuji Kondo, Koji Doi & Tsugataka Sato vs. Shotaro Ashino, Yusuke Kodama, Kumaarashi & Kenichiro Arai (DG)
◆Winner: Kumaarashi (21:12) following a Diving Senton on Tsugataka.