(1) Atsushi Maruyama vs. Keiichi Sato (FREE)
◆Winner: Maruyama (5:29) with a Hurricanrana Pin.
(2) Takao Omori vs. Hejor Kidman (Ryukyu Dragon)
◆Winner: Omori (7:32) following an Axe Bomber.
(3) Jun Akiyama & Koji Iwamoto vs. Atsushi Aoki & Hikaru Sato
◆Winner: Iwamoto (9:41) with the Koko no Geijutsu on Hikaru.
(4) Ultimo Dragon & Menso~re Oyaji vs. TAJIRI & Mushuku no ‘Sekiko’
◆Winner: Oyaji (10:40) with the Oyaji-nui on Sekiko.
~ Oyaji wins the final day of the Okinawa tour as he teams with his teacher.
(5) Suwama & Shuji Ishikawa vs. Touyu & Senshin (New Taiwan)
◆Winner: Suwama (13:52) with the Manriki Sleeper on Senshin.
~ Suwama stated that he and Ishikawa have found a new sense of camaraderie during the Okinawa tour. As the two will be restart once they are back in the mainland.
(6) Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Tida Heat (Ryukyu Dragon) vs. Zeus, The Bodyguard, Dylan James & Gurukun Mask (Ryukyu Dragon)
◆Winner: Miyahara (24:45) with the Shutdown German Suplex Hold.